• De producent / verkoper is alleen aansprakelijk voor de ontvanger onder de garantie als hij een natuurlijke persoon is die geen zakelijke activiteiten uitvoert.
  • De ontvanger is verplicht om de bestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van het pakket te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Na deze periode worden alleen klachten wegens niet-conformiteit van de goederen met het contract in behandeling genomen.
  • De aansprakelijkheid onder de garantie dekt alleen defecten die het gevolg zijn van oorzaken die inherent zijn aan het product.
  • De garantie dekt niet en erkent niet als defecten schade en defecten veroorzaakt door onjuiste: opslag, montage, transport, bediening, misbruik. Bovendien dekt de garantie geen mechanische schade.
  • De garantie dekt niet en erkent niet als defecten de verschillen in grootte (mengen in de gegeven standaard) en kleur, evenals blisters en andere kenmerkende eigenschappen van beton, waarnaar wordt verwezen in de Productkaart. Garantierechten zijn van toepassing op het grondgebied van de Benelux en alleen als de instructies van de fabrikant zoals beschreven in de productkaart in de verpakking volledig worden nageleefd.
  • Klachten die zijn geïnstalleerd, op maat zijn gemaakt of anderszins permanent op de montagelocatie zijn geplaatst, zijn geen klacht. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onjuiste installatie of veroorzaakt door montage op een manier die demontage voorkomt zonder andere componenten te beschadigen.
  • Het aantal claims onder de garantie mag niet hoger zijn dan de waarde van de goederen waarop de klacht betrekking heeft.
  • In geval van schade aan het pakket of de verpakking ervan of kwantitatieve onverenigbaarheid met de bestelling, is de klant verplicht om formaliteiten met het transportbedrijf te vervullen, zoals het schrijven van een rapport over de afdruk van de koerier en het maken van fotografische documentatie in aanwezigheid van de koerier. De klant dient de fabrikant onmiddellijk van een dergelijke situatie op de hoogte te stellen en een volledige set documenten over het evenement te sturen op straffe van verlies van de klacht.
  • De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de klacht vervalt indien de goederen door de koper zijn verwerkt of beschadigd, verder dan wat in het rapport is gedocumenteerd.
  • Als het niet mogelijk is om ondubbelzinnig de redenen voor het productdefect te vermelden, wordt een technische expertise voorbereid.
  • Totdat de klacht in behandeling is genomen, is de koper verplicht de goederen goed te beveiligen en op te slaan, om schade, verkleuring, enz. te voorkomen. De uitvoering van de klachtenprocedure door de verkoper ontslaat de koper niet van de verplichting om het resterende deel van het verschuldigde bedrag voor de bestelde goederen te betalen. Het ontbreken van een dergelijke betaling kan leiden tot opschorting van de klachtenprocedure. Het bedenktijdstip en de eventuele uitvoering van de klacht kunnen worden verlengd met de vertraging van de betaling van het openstaande bedrag.