Algemene Voorwaarden

1. De online winkel www.milke.be (hierna “MILKE” genoemd) is bedoeld voor iedereen die tegels, tegels, architectonische betonplaten, gipstegels of bouwchemicaliën en vele anderen wil kopen.

2.De winkel wordt gerund door (NeHa) MILKE Benelux.

3. Adresgegevens:
MILKE Benelux (NeHa)
Veemeersstraat 5
8540 Deerlijk
BTW : BE 0745.939.007

4. De MILKE-winkel is actief in België (verzending is beperkt tot het grondgebied van België) en verkoopcontracten worden alleen in het Nederlands of Frans gesloten (d.w.z. de aanbieding, bestelling en orderbevestiging zijn alleen in het Nederlands of Frans geschreven). De MILKE-winkel sluit de verkoop van de aangeboden producten aan buitenlandse entiteiten of de levering van dergelijke producten buiten de Benelux niet uit, maar dergelijke bestellingen zullen worden uitgevoerd op basis van afzondrlijke verkoopcontracten die worden gesloten via  matthieu@milke.be.

5. Het plaatsen van een bestelling komt neer op een verklaring dat hij de voorschriften heeft gelezen en de bepalingen ervan accepteert tijdens de uitvoering van de bestelling, evenals dat de koper alle technische productfiches, montage-instructies, garantievoorwaarden en eventuele andere documenten die beschikbaar zijn op de website www.milke, heeft gelezen.

6. Alle prijzen in de MILKE-winkel zijn brutoprijzen in Euro’s. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze kosten zullen telkens per e-mail worden aangegeven samen met de orderbevestiging van de website www.milke.be. De prijzen die in de MILKE-winkel worden gepresenteerd, kunnen afwijken van de prijzen van deze producten die in de detailhandel of groothandel worden gebruikt.

7. De levertijd voor producten in de MILKE-winkel is bij benadering. Na het plaatsen van elke bestelling stuurt de MILKE-winkel de koper een e-mailbevestiging van de verzending, inclusief de kosten en de leverdatum.

8. MILKE Benelux behoudt zich het recht voor om:
– veranderingen in de prijzen van aangeboden goederen,
– het introduceren van nieuwe goederen in het aanbod van de online winkel,
– het uitvoeren en annuleren van promotiecampagnes op de websites van de winkel, of het aanbrengen van wijzigingen daarin, zonder afbreuk te doen aan mensen die de voorwaarden van een bepaalde promotie gebruiken.

9. De foto’s op de MILKE-website zijn alleen ter referentie. Door de weergavetechniek kan het daadwerkelijke uiterlijk van de producten, met name de kleuren, afwijken van de producten die op de foto’s worden getoond.

10. De werkelijke afmetingen van de producten kunnen enigszins afwijken van die in de technische tekeningen. Het wordt aanbevolen om de montageplaatsen voor te bereiden na aankoop van de goederen en na controle van de werkelijke afmetingen.

ZENDING

11. MILKE Benelux biedt de volgende verzendopties:
– Koerier
– Persoonlijk ophalen

12. Persoonlijk afhalen is alleen mogelijk na betaling van de bestelling, bevestiging van de bestelling en na ontvangst van een bericht per e-mail of telefoon met de mededeling “De bestelling staat klaar voor afhaling”.
Ophalen in persoon is alleen mogelijk op het hoofdkantoor van MILKE Benelux, Veemeersstraat 5 – 8540 Deerlijk, na afspraak van dag en tijd.

13. Persoonlijke afhaling van goederen is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het bericht met de informatie dat de bestelling gereed staat voor afhaling. Na deze tijd wordt de niet-opgeëiste bestelling geannuleerd en wordt 70% van het eerder betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de betaler.

BETALINGSWIJZE

14. Bestellingen die via de MILKE-winkel worden geplaatst, kunnen worden betaald via de PayU-betalingsoperator of via een traditionele bankoverschrijving. De MILKE-winkel biedt niet de mogelijkheid om goederen onder bezorging te verzenden.

UITVOERING VAN HET CONTRACT

5. De MILKE-winkel verzendt de zending binnen de termijn die is vermeld in de orderbevestigingsinformatie, mits de daar aangegeven prijs en verzendkosten zijn ontvangen.

16. Betaling van de bestelling dient te geschieden binnen 3 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van informatie over de orderbevestiging. Na deze deadline wordt de bestelling geannuleerd.

17. De koper is verplicht om de kwantitatieve inhoud van de zending bij ontvangst te controleren. In geval van afwijkingen in de hoeveelheid geleverde producten ten opzichte van de geplaatste bestelling, is de koper verplicht deze tekortkomingen naar behoren te documenteren in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de vervoerder. In het geval dat dergelijke kwantitatieve tekortkomingen niet bekend worden gemaakt op het moment van ontvangst van het pakket, wordt aangenomen dat de inhoud van het pakket in overeenstemming is met de geplaatste bestelling. Alle kwaliteitsklachten over de bestelde producten dienen op de dag van levering te worden ingediend.

18. Indien MILKE Benelux naar aanleiding van een klacht erkent dat de geleverde producten gebrekkig zijn, is de koper gerechtigd om bij een verwaarloosbaar gebrek een prijsvermindering (verleende korting) te verlangen of de producten te vervangen door een defectvrij exemplaar. Als het objectief gezien onmogelijk is om de producten te vervangen door producten die geen gebreken vertonen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te herroepen en om terugbetaling van de betaalde prijs te eisen.

19. MILKE Benelux behandelt elke klacht afzonderlijk.

20. Als u een product aan het winkelmandje toevoegt, wordt het niet gereserveerd. Om met succes een bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om de bestelling te bevestigen door de MILKE-winkel en de goederen te betalen.

21. Op verzoek verstrekt de MILKE-winkel een btw-factuur aan de koper. De noodzaak om een ​​factuur te ontvangen moet worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling op de website www.milke.be door het juiste formulier in te vullen

MET CONSUMENTEN GESLOTEN CONTRACTEN

22. Volgens art. 27 van de wet van 30 mei 2014 op de consumentenrechten (Journal of Laws van 24 juni 2014), kan de consument zich zonder opgaaf van redenen terugtrekken uit het contract voor de verkoop van producten dat is gesloten buiten het bedrijfsterrein – met gebruikmaking van de MILKE-winkel binnen veertien dagen. Een modelformulier voor herroeping is als bijlage 1 bij deze regeling gevoegd. Het recht om een ​​overeenkomst voor verkoop op afstand te herroepen is niet beschikbaar voor consumenten in de volgende gevallen:
a) overeenkomst voor het verlenen van diensten, als de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, die voor het begin van de dienst werd geïnformeerd dat hij, nadat de ondernemer de dienst heeft uitgevoerd, het recht op herroeping verliest;
b) waarvan de prijs of vergoeding gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór de bedenktijd van de overeenkomst;
c) waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
d) waarbij het onderwerp van de service zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;
e) waarbij de consument uitdrukkelijk heeft gevraagd dat de ondernemer bij hem komt voor dringende herstellingen of onderhoud; als de ondernemer andere diensten levert dan die waarom de consument vraagt, of andere dan reserveonderdelen levert die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot aanvullende diensten of artikelen;

23. Het origineel van het ontvangen aankoopbewijs of factuur, evenals een schriftelijke verklaring van ontbinding, moeten bij het geretourneerde product worden gevoegd.

24. Het product waarvoor de koper een verklaring van herroeping van het contract heeft afgelegd, moet naar MILKE worden teruggestuurd. MILKE is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het bedrag dat de aankoopprijs (of de som van de prijzen) van het geretourneerde product (en) vormt, over te maken, inclusief de kosten van levering van het artikel in de door de consument gebruikte vorm, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retourneren, wat voor hem geen kosten met zich meebrengt. De vergoeding van de kosten voor het bezorgen van het artikel is niet van toepassing op een situatie waarin de consument een andere bezorgmethode heeft gekozen dan de goedkoopste, in dit geval wordt het equivalent van de goedkoopste bezorgkosten terugbetaald.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

25. Het gebruik van de website van www.milke.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Milke Benelux , met maatschappelijke zetel te DEERLIJK – Veemeersstraat 5 en met ondernemingsnummer BE 0745.939.007 (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

26. MILKE kan de volgende persoonsgegevens van de koper verwerken die nodig zijn om het tussen hen onderling overeengekomen verkoop- of leveringscontract vast te stellen, vorm te geven, te wijzigen of te beëindigen:
a) naam en voornamen van de koper;
b) adres voor service;
c) elektronische adressen van de koper;
d) het telefoonnummer van de koper;

27. Indicatie van de gegevens vermeld in punt. 26 is nodig voor de uitvoering van het verkoopcontract. De verkoper informeert de koper dat:
a) het is mogelijk om de elektronisch aangeboden dienst anoniem of onder een pseudoniem te gebruiken, op voorwaarde dat de voorwaarden bepaald in art. 22 sec. 2 van de wet betreffende de levering van elektronische diensten;
b) technische maatregelen toepast om het verzamelen en wijzigen van persoonsgegevens die elektronisch door onbevoegden worden verzonden, te voorkomen.

28. De bepalingen over de bescherming van de persoonsgegevens van de klant zijn te vinden op de website www.milke.be gewijd aan het privacybeleid.

SJABLOON VOOR HERROEPING VAN HET VERKOOPCONTRACT

 

Laatste wijziging 30.10.2020